Vzduchotechnika
    Blog    0 Comments

Jednoducho povedané, vzduchotechnika sa využíva všade tam, kde je potrebné zabezpečiť

výmenu vzduchu a zvýšiť tým tak jeho kvalitu v interiéri. Jedná sa o dopravovanie čerstvého

vzduchu z vonkajšieho prostredia do miestnosti a odvod odpadového vzduchu do okolia. Je to

však len základ, ktorý vzduchotechnika zabezpečuje. Inštaláciou moderných technológií ako

je klimatizácia, rôzne čističky vzduchu, zvlhčovače, či vodné práčky sa zo vzduchotechnické

jednotky stáva kompletný systém navrhnutý pre daný objekt tak, aby upravoval všetky

požadované parametre vzduchu na ideálne hodnoty a skvalitnil tak pobyt ľudí alebo

akýkoľvek proces, ktorý sa vo vnútri odohráva.

Na vzduchotechniku ​​a klimatizáciu platia vysoké nároky a to predovšetkým na odbornosť a

skúsenosti osoby, ktorá teoretické schémy a návrhy premieňa na reálny projekt.

Podľa klasického delenia môžeme rozdeliť vzduchotechniku na 4 celky:

  • Vetranie
  • Teplovzdušné vykurovanie
  • Klimatizácia
  • Odsávanie
  • Priemyselná VZT
  • Zariadenie vzduchotechniky a klimatizácie predstavuje vysoké finančné investície.

Návratnosť týchto prostriedkov môže byť prekvapivo krátka, pričom musí byť splnená

základná podmienka správneho konštrukčného riešenia. Jedine tak možno dosiahnuť úspory

energie (možnosť spätného získavania tepla).

Zariadenie vzduchotechniky majú širokú škálu funkcií. Základom je dopravovanie a úprava

vzduchu. Jedná sa o odvod vydýchaného aj odpadového vzduchu von a prívod čerstvého

vzduchu do miestnosti. Moderná technológia môže vzduch podľa potreby ochudobňovať

alebo obohacovať o vzdušnú vlhkosť. Samozrejme môžeme vďaka vetrania a klimatizácie tiež

ovplyvňovať teplotu v miestnosti a s ňou spojenú tepelnú pohodu.

So vzduchotechnikou sa stretávame predovšetkým vo veľkých komplexoch marketoch.

Využíva sa pre najrôznejšie priemyselné odvetvia ako sú garáže, lakovne, výrobne či

priemyselné haly a pod. Klimatizačné jednotky sa začínajú postupne presadzovať aj v

slovenských domácnostiach. Pokiaľ ide o komplexnú dodávku vzduchotechniky, potom ju

odporúčame využiť.

PRIEBEH

Na začiatku každého projektu je projektová dokumentácia, na základe ktorej je potrebné

objednať príslušné prvky vzduchotechniky. Od výkonných jednotiek strojných zariadení, až

po nevyhnutné vzduchotechnické potrubia, montážne prvky a regulačné zariadenia pre

automatickú prevádzku. Určite podľa požiadaviek projektových parametrov. Meria sa

nastavené hodnoty, hluk a ďalšie dôležité údaje sa zaznamenajú do príslušných protokolov.

SERVIS VZDUCHOTECHNIKY

Pre prevádzku vzduchotechnického zariadenia je nutná kontrola a meranie niektorých

fyzikálnych veličín. Toto meranie vykonáva špecialista v rámci revízií zariadení každé 2 roky.

Ide o meranie prietokového množstva vzduchu, meranie hlučnosti a merania teplôt. Na

meranie sa používajú špeciálne prístroje (digitálny merač hluku a digitálny teplomer so

sondou).

Comments

Log in or register to post comments